Algemene Voorwaarden / Disclaimer

Artikel 1 – Definities 

1.         In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)            Opdrachtnemer: Fraud-detector, onderdeel van BSM Business Security Management B.V. (KVK: 37162013), verder te noemen Fraud-detector.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Fraud-detector opdracht heeft gegeven tot de levering van diensten betreffende de ICT-infrastructuur of onderdelen daarvan.

(2)            Overeenkomst: Overeenkomst waarin de opdrachtgever een contractuele verplichting via aangaat met Fraud-detector voor het afnemen van diensten.

Artikel 2 – Algemene Bepalingen
1.     Deze voorwaarden zijn telkens van toepassing op door Fraud-detector gedane aanbiedingen en op de met Fraud-detector gesloten leveringsovereenkomsten. Opdrachtgever doet afstand van eventuele eigen inkoop- of algemene voorwaarden.

2.     Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Fraud-detector uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar reglementen, schema’s, bijlagen en andere documenten van Fraud-detector, dan worden deze integraal onderdeel van de overeenkomst.
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door Fraud-detector verstrekte gegevens binden haar niet.

4.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met eindgebruikers. Overeenkomsten met distributeurs/dealers worden hier uitgesloten.

5.     Fraud-detector en de opdrachtgever zijn zonder elkaars schriftelijke toestemming niet bevoegd rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Fraud-detector is zonder toestemming van de opdrachtgever bevoegd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan zijn huidige of toekomstige werkmaatschappijen of opvolgers. Fraud-detector heeft het recht een vordering tot betaling op de opdrachtgever over te dragen aan derden.

6.     Fraud-detector is bevoegd door Fraud-detector aan te wijzen derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

7.     Iedere aanvulling, wijziging of afstandsverklaring van enige bepaling van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en te worden ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.

8.     De opdrachtgever garandeert dat de onder de overeenkomst verkregen producten zijn bedoeld voor intern en eigen gebruik en niet voor wederverkoop.

9.     Het is de opdrachtgever alleen toegestaan geleverde documentatie te vermenigvuldigen voor intern en eigen gebruik en de opdrachtgever zal deze documentatie noch kopieën daarvan aan derden ter beschikking stellen. Bovendien zal de opdrachtgever bij het maken van kopieën alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

10.   Fraud-detector wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te zijn gerechtigd.

Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst
1.     Een aanbieding verplicht Fraud-detector niet tot het sluiten van een overeenkomst.

2.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Fraud-detector deze schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever.

3.     Fraud-detector heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

4.     Opvolgende schriftelijke of mondelinge opdrachten tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst, worden, indien schriftelijk door Fraud-detector geaccepteerd, integraal onderdeel van de overeenkomst.

5.     Het elektronisch overzenden van opdrachten geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever. De verschijning van de identificatiecode van de opdrachtgever geldt als diens bevoegdelijk gegeven opdracht.

Artikel 4 – Levering
1.    Het Fraud-detector Project Plan bevat een opsomming van de opvolgende tijdstippen leidend tot de opleveringsdatum, zijnde de datum dat Fraud-detector aan de opdrachtgever bericht dat de geleverde producten en/of diensten uitgevoerd zijn in overeenstemming met de Fraud-detector specificaties.

2.     In het geval de opdrachtgever niet in staat is aan de in het Fraud-detector Project Plan, aan genoemde tijdstippen te voldoen, is Fraud-detector bevoegd om:

(1)       de prijzen te verhogen;

(2)       extra kosten in rekening te brengen;

(3)       de opleveringsdatum te herzien.

3.  De opleveringsdatum is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de tijdige levering van de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen en gegevens.

4.         De opleveringsdatum wordt door Fraud-detector zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is uitdrukkelijk niet bindend.

5.        De Change Control Date (CCD) is de uiterste datum dat Fraud-detector wijzigingen van de opdracht kan accepteren.

6.         Fraud-detector accepteert wijzigingen van de opdracht, inclusief wijzigingen van de definitieve informatie voor de software configuratie indien deze wijzigingen worden ontvangen vóór of op de CCD. De wijzigingen en de daarmee gepaard gaande prijswijzigingen dienen te worden vermeld op het Change Order Formulier. Alle wijzigingen dienen schriftelijk door de bevoegde vertegenwoordigers van Fraud-detector en de opdrachtgever te worden goedgekeurd. Wijzigingen na de CCD zullen worden beschouwd als nieuwe opdrachten en zullen na de opleveringsdatum worden uitgevoerd of geïnstalleerd.

7.         Indien de opdrachtgever vóór de CCD schriftelijk verzoekt om uitstel van de geplande opleveringsdatum, zal Fraud-detector naar redelijkheid maatregelen treffen.

8.         Indien het verzoek van de opdrachtgever tot uitstel van de geplande opleveringsdatum ná de CCD wordt ingediend, of indien de opdrachtgever meerdere verzoeken tot uitstel indient, is Fraud-detector bevoegd:

(1)            de apparatuur en/of diensten te leveren en te factureren vanaf de geplande opleveringsdatum, in welk geval het installeren zal worden gepland op een wederzijds nader overeen te komen tijdstip, in welk geval extra kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herconfiguratie van systemen en software; of

(2)            de overeenkomst te ontbinden en de kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
1.     De uitvoering geschiedt volgens door Fraud-detector vastgestelde methodiek. De opdrachtgever is gehouden aan de door Fraud-detector gestelde voorwaarden en instructies aangaande de uitvoering van de werkzaamheden.

2.     De opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor een geschikte ruimte voor de uitvoering van de in de opdracht beschreven werkzaamheden. Deze ruimte dient gereed te zijn voordat de uitvoering van de opdacht aanvangt.

3.     De opdrachtgever dient gedurende de uitvoer van de opdracht te zorgen voor een beveiligde ruimte voor opslag van gereedschappen en materialen.

4.     Tijdens de werkzaamheden dient Fraud-detector vrije toegang te hebben tot de ruimten waar de werkzaamheden worden verricht en ruimten waar metingen en/of controles worden uitgevoerd. Fraud-detector personeel zal zich desgewenst legitimeren. De wedertij draagt zorg voor voldoende werkruimte, verwarming, licht, ventilatie en aansluitpunten voor stroom en internet.

5.     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor verwijdering van gevaarlijk materiaal (bijvoorbeeld asbest) en draagt zorg voor de afwezigheid van gevaarlijke omstandigheden die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van Fraud-detector.

6.     Vertraging van de uitvoer van de werkzaamheden door aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, is voor risico van de opdrachtgever, zonder dat Fraud-detector hiervoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.

7.     Fraud-detector is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien de opdrachtgever de overeengekomen locatie wijzigt.

Artikel 6 – Service
1.         De opdrachtgever kan desgewenst een service overeenkomst met Fraud-detector sluiten. In dat geval verleent Fraud-detector service overeenkomstig de algemene voorwaarden service.

Artikel 7 – Risico – Eigendom
1.     Verlies en/of beschadiging van (delen van) de door Fraud-detector geleverde zaken/systemen is voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf het moment van aflevering op de overeengekomen locatie tenzij verlies en/of beschadiging is veroorzaakt door schuld van Fraud-detector tijdens de uitvoering van het project.

2.     Verlies en/of beschadiging van (delen van) door de opdrachtgever zelf geïnstalleerde en door Fraud-detector geleverde zaken/systemen is voor rekening en risico van de opdrachtgever op de datum van aflevering.

3.     De eigendom van de geleverde zaken gaat van Fraud-detector over op de opdrachtgever nadat de opdrachtgever de koopprijs en aan al haar overige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

4.     Indien verscheping of levering vertraagd wordt voor redenen te wijten aan de opdrachtgever, kan Fraud-detector de producten als geleverd beschouwen en deze opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien het opslaan van de producten plaatsvindt voor de verscheping treden de ontvangstbewijzen van het pakhuis in alle opzichten in de plaats van de verschepingsdocumenten.

5.     Indien het verzuim van de opdrachtgever langer dan 3 maanden aanhoudt, heeft Fraud-detector het recht de producten terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Fraud-detector tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Fraud-detector verder toekomende rechten.

6.     Vóór de betaling van de verschuldigde bedragen is de opdrachtgever niet bevoegd de door Fraud-detector geleverde zaken aan derden te vervreemden, belenen of verpanden, noch op welke wijze of onder welk artikel dan ook ter beschikking te stellen van derden.

7.     De opdrachtgever is verplicht de inhoud van de voorgaande bepalingen ter kennis te brengen van derden aan wie de opdrachtgever door Fraud-detector geleverde zaken in eigendom, al dan niet tot zekerheid, overdraagt of een stil pand geeft.

8.     Zolang de goederen eigendom blijven van Fraud-detector , mag de opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening bewerken of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid.  Bij overtreding van deze verplichting verbeurd de opdrachtgever, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van gebruiker.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
1.     Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fraud-detector, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. leder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

2.     Indien in afwijking van artikel 8.1 Fraud-detector bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Fraud-detector onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Fraud-detector aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

3.     Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

4.     Het is Fraud-detector toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Fraud-detector opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

5.     Tenzij Fraud-detector een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking step, mag opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.

6.     Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van `fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Fraud-detector schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Fraud-detector te maken.

7.     Fraud-detector vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Fraud-detector zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Fraud-detector onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Fraud-detector. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Fraud-detector verlenen om zich, indien nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Fraud-detector ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Fraud-detector zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Fraud-detector een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Fraud-detector zo mogelijk zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van opdrachtgever. Indien Fraud-detector naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Fraud-detector het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Fraud-detector zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met opdrachtgever. ledere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Fraud-detector wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Fraud-detector voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door Fraud-detector gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Fraud-detector geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

8.     Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Fraud-detector van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever zal Fraud-detector vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 9 – Software licentie
1.     Fraud-detector verleent aan de opdrachtgever een persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht op in het kader van de overeenkomst verstrekte en geregistreerde software en daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik met de apparatuur waartoe de software wordt verkregen.

2.     Gebruik van software op meerdere systemen of computers is verboden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.     De opdrachtgever zorgt er voor dat zijn werknemers en andere gebruikers van software waarvoor onder deze overeenkomst een licentie is verleend, voldoen aan deze voorwaarden.

4.     De opdrachtgever onthoudt zich van enige handeling bedoeld om een gelijke source code van de software te verkrijgen.

5.     De licentie eindigt automatisch bij gebruik van software op andere apparatuur dan waartoe de software werd verkregen, bij verwijdering van de software uit Nederland, of bij enige andere inbreuk op de licentierechten.

6.     Voor van derden door Fraud-detector betrokken softwarepakketten gelden de voorwaarden die de derden aan het gebruik van de software stellen. Indien deze voorwaarden zich niet bij de geleverde zaken bevinden, stelt Fraud-detector deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever ter hand.

7.     Overdracht van patenten, copyright- en trademark rechten verbonden aan de te leveren software is uitgesloten van de aan de opdrachtgever toegekende softwarelicentie.

8.     Softwareapplicaties en met name klantspecifieke (maatwerk) applicaties worden beschreven in een separate bijlage bij de overeenkomst.

Artikel 10 – Gebruik van software en daaraan gerelateerde informatie
1.         De opdrachtgever stemt ermee in dat software en daaraan gerelateerde technische of zakelijke informatie, die eigendom is van Fraud-detector of van zijn leveranciers, en aan de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst zijn verstrekt, eigendom blijven van  Fraud-detector of zijn leveranciers en:

(1)            uitsluitend gebruikt worden voor het in de overeenkomst genoemde traject of doel;

(2)            niet worden nagemaakt of gekopieerd, tenzij voor bevoegd gebruik in het kader van deze overeenkomst of tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen;

(3)            niet worden gebruikt om andere software te ontwikkelen;

(4)            tezamen met andere kopieën worden geretourneerd of vernietigd indien deze niet langer benodigd zijn;

(5)            niet worden verwijderd uit Nederland.

2.         De opdrachtgever is verplicht software en daaraan gerelateerde technische of zakelijke informatie geheim te houden, behalve indien:

(1)            Fraud-detector de opdrachtgever heeft ontslagen uit verplichting tot deze geheimhouding;

(2)            deze gegevens algemeen bekend worden bij het publiek, niet door handelingen die toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever.

3.         Indien apparatuur wordt overgedragen aan derden, zal Fraud-detector  B.V. , op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, de derde het recht verlenen de software en daaraan gerelateerde technische of zakelijke informatie te gebruiken, mits de derde schriftelijk instemt met de voorwaarden van Fraud-detector  B.V. .

Artikel 11 – Beveiliging persoonsgegevens en bewaartermijnen
1.     Fraud-detector voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Fraud-detector zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

2.     Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Fraud-detector alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

3.     Opdrachtgever vrijwaart Fraud-detector voor alle aanspraken van derden die jegens Fraud-detector mochten worden ingesteld wegens een niet aan Fraud-detector toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

4.     Opdrachtgever vrijwaart Fraud-detector voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Fraud-detector mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1.     De aansprakelijkheid van Fraud-detector uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de verplichtingen van Fraud-detector zoals beschreven in de overeenkomst.

2.     De aansprakelijkheid van Fraud-detector ten opzichte van de opdrachtgever voor directe schade te wijten aan nalatigheid vanwege Fraud-detector zal tot EURO 10.000 beperkt zijn of tot de waarde van de overeenkomst (excl. BTW), afhankelijk van welke van de twee het laagste is, voor elke gebeurtenis die schade berokkent.

3.     Fraud-detector kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eender welke toevallige, indirecte of bijkomende schade, daarin begrepen het verlies van winst of inkomen, het verlies van productie, kosten in verband met stilstand of vertraging, boetes en kortingen en alle betalingen aan derde partijen.

4.     Fraud-detector kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het verlies en/of beschadiging van gegevens of verwerkingsresultaten door de opdrachtgever.

5.     Het in lid 3 en 4 bepaalde wordt ook geacht te gelden voor middellijke of onmiddellijke werkmaatschappijen van Fraud-detector en voor de werknemers en vertegenwoordigers daarvan.

6.     Onder de uitsluiting van aansprakelijkheid wordt mede begrepen de schade die veroorzaakt wordt door de houder van een concessie als bedoeld in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen.

Artikel 13 – Uitsluiting aansprakelijkheid verlies data en/of storing in ICT infrastructuur
1.     Installatie van ICT beveiligingshardware en software, hetzij voor tijdelijke of voortdurende controle en beveiliging van ICT systemen kan invloed hebben op het functioneren van de overige bedrijfsapplicaties, hardware en software. Opdrachtgever heeft kennis genomen van het feit dat hert uitvoeren van tests en het invoeren van beveiligingsoplossingen ten koste kan gaan van stabiliteit en onbedoeld storing of dataverlies tot gevolg kan hebben. Veranderingen in de ICT infrastructuur dienen ten alle tijden vooraf in een door opdrachtgever beschikbaar gestelde testomgeving geïmplementeerd en door opdrachtgever zellf getest te worden.

2.     Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een voldoende robuust systeem, inclusief adequate backup en restore procedures voor wat betreft de algehele infrastructuur en data zoals e-mail, websites, netwerk, databases en bedrijfsapplicaties.

3.     Fraud-detector kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van storing, achteruitgang van performance of verlies van data in de ICT infrastructuur en hieruit voortvloeiende schade als gevolg van de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde hardware en software.

4.     BSM zal ten alle tijden pogen de gegeven adviezen zo breed mogelijk te laten zijn, echter zijn vrijblijvend en uitrol blijft verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever. De uitsluiting van aansprakelijkheid geld daarom tevens voor alle door BSM medewerkers gegeven adviezen en de al dan niet door derde uitgevoerde uitrol of implementatie van deze adviezen.

5.     Oplevering van beveiligingssystemen door BSM of opvolgen van beveiligingsadviezen van BSM is nooit de garantie dat bedrijfsinformatie en/of systemen daarmee volledig veilig zijn. Schade als gevolg van diefstal van informatie, storing of vertraging in systemen kunnen BSM nooit aangerekend worden. Opdrachtgever blijft hier ten alle tijden voor-, gedurende of na de uitvoering van de werkzaamheden zelf voor verantwoordelijk.

Artikel 14 – Prijzen
1.     Alle prijzen zijn gebaseerd op levering franco binnen Nederland inclusief rechten en exclusief B.T.W., zoals overeengekomen in de overeenkomst. Voor leveringen buiten Nederland geldt leveringsconditie “Ex Works” (Incoterms 1990). Voor leveringen buiten Nederland geldt dat prijzen luiden exclusief alle belastingen, rechten, heffingen en overige kosten die in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn in het land van vestiging van de opdrachtgever of in enig ander land waarvoor de producten zijn bestemd of waar diensten worden verricht.

2.     De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding c.q. overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Indien één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, daaronder begrepen verhogingen door koersfluctuaties, is Fraud-detector gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen dan wel de order te annuleren.

Artikel 15 – Betaling
1.     Betaling door de opdrachtgever geschiedt volgens een bij de overeenkomst vast te stellen betalingsschema. Uitsluitend indien het betalingsschema niet schriftelijk is vastgelegd, geschiedt facturatie een maal per week achteraf.

2.     De verschuldigde bedragen zullen door middel van een factuur in rekening worden gebracht.

3.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, op een door BSM aan te wijzen rekening.

4.     Indien een factuur 30 dagen na de factuurdatum onbetaald is gebleven, wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met een vertragingsrente van 2% per maand of een gedeelte van een maand. In dat geval is de opdrachtgever van rechtswege, zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim, tenzij anders in de overeenkomst overeengekomen.

5.     Alle buitengerechtelijke kosten, die Fraud-detector maakt ter uitvoering van de overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de overeengekomen prijs. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand van het uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.     Fraud-detector heeft steeds het recht te verlangen dat door de opdrachtgever zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Fraud-detector geeft Fraud-detector het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd het recht van Fraud-detector op schadevergoeding.

7.     Alle bankkosten, belastingen, heffingen, rechten en andere kosten welke verschuldigd zijn of worden over betalingen en/of overdrachten van fondsen, alsmede alle kosten in verband met het accreditief, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.     In geval opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren heeft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van Fraud-detector op de opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Fraud-detector dan het recht om de overeenkomst voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.     De opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

10.   Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Fraud-detector geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet – tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, te laste van de opdrachtgever, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum ad. Euro 200,– per keer.  De in de boeken van gebruiker voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 16 – Beëindiging overeenkomst
1.     Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Fraud-detector gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens Fraud-detector te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft Fraud-detector het recht om zonder ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten en/of de overeengekomen prijs vermeerderd met alle verschenen kosten, waaronder de kosten van beëindiging geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Fraud-detector tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de andere rechten van Fraud-detector.

2.     Indien enig deel van de overeenkomst ongeldig wordt komen partijen overeen dat de overige delen van de overeenkomst in stand blijven.

3.     Indien niets anders overeen gekomen hebben de security service contracten altijd een looptijd van 1 jaar, stilzwijgend te verlengen met telkens 1 jaar. Opzegging dient door opdrachtgever schriftelijk te gebeuren minimaal 1 maand en 1 dag voor het verstrijken van de geldigheid.

Artikel 17 – Overmacht
1.     Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Fraud-detector onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien- die nakoming door Fraud-detector van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand, epidemieën, quarantaine, weersomstandigheden, ernstige storingen in het bedrijf van Fraud-detector, alsmede onvolledig, niet tijdig of niet nakomen door zijn toeleveranciers en alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

2.     In geval van overmacht is Fraud-detector gerechtigd eenzijdig de nakoming geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd te ontbinden en betaling te vorderen van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid van Fraud-detector tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Geschillen
1.     Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing is, of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen ter keuze van Fraud-detector hetzij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter/rechtbank in het arrondissement Haarlem, hetzij worden onderworpen aan het oordeel van arbiters, aangewezen en uitspraak doende overeenkomstig de UNCITRAL Arbitration Rules, en benoemd door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

3.     De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de taal van de overeenkomst tussen Fraud-detector en de opdrachtgever. In alle gevallen bestaat het scheidsgerecht uit drie arbiters.

4.     De opdrachtgever doet afstand van haar recht zich jegens Fraud-detector te beroepen op haar diplomatieke onschendbaarheid.

Artikel 19 – Website fraud-detector.eu en fraud-detector.nl
Alle tests van Fraud Detector zijn indicatief en naar beste kennis, eer en geweten gebouwd. Het kopen van producten of afnemen van online diensten blijft uiteindelijk altijd uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt onze organisatie dus niet aansprakelijk stellen voor eventuele false-positives (onterechte melding dat iets niet goed of onveilig is) of false-negatives (ons systeem geeft een positieve uitkomst), als er schade is ontstaan.

Wel horen we het graag als u een uitkomst van een testresultaat onduidelijk of onlogisch vindt. Samen met u kunnen we er voor zorgen dat onze database en de resultaten zo goed mogelijk overeen komen met de werkelijke situatie.